Digital India
Vice Chancellor
PK Bisen

Dr. Pradeep Kumar Bisen

Vice Chancellor
Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya
Jabalpur - 482 004
Madhya Pradesh, INDIA
Phone: 0761 - 2681706 (O)
Fax: 0761 - 2681389;
E-mail: bisenvcjnkvv@gmail.com